سرآغاز یک پهلوان، منوچهرشاه و زال خردمند

قیمت (ریال): 95000
شاهنامگ، روایت نوه فردوسی از داستان‌های شاهنامه است. در این مجموعه، هر کدام از اساطیر کهن شاهنامه از زبان نوه او و به شیوه ای نوین روایت می شود و هر کدام از کتابها دارای ماجرایی آمیخته به اسطوره، قصه های کهن، باورهای سنتی و .. است.  یکی از ویژگیهای خاص این مجموعه تصویرگری آن است، که تصویرگری تمام کتاب‌ها توسط زنان تصویرگر معاصر انجام شده، و همین موضوع حال و هوای تازه‌ای به فضای شاهنامگ داده است.
نویسنده: آرمان آرین 
تصویرگر: لیلی درخشانی
 
کتا‌ب‌های مرتبط
ثبت نام فراموشی رمز